زندگی اگر چیز زیادی به شما نمی دهد

دلیلش این است که شما چیز زیادی از زندگی نمی خواهید