محصولات ما

محصولات شركت:

تغييرات اقليمي و تشديد مشكل بحران آب عامل محدود كننده توليد در زراعت آبي گندم مي‌باشد. اكثر ارقام اصلاح شده داراي نياز آبي بالا مي‌باشند. لذا ايجاد ارقام گندم با بهره‌وري بالاي آب و عملكرد بالا مد نظر كار اصلاحي در اين شركت است.
در اين  راستا سه رقم گندم نان  براي شرايط كم آبي و ديم ثبت و تجاريسازي شده اند. يك رقم در پروسه نهايي ثبت قرار داشته و سه رقم ديگر نيز در پاييز سالجاري براي ثبت و تجاريسازي به موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال بشرح زير معرفي شده اند:

۰۱.

گندم رقم جديد “سالار”

اين رقم با  شجره 
 Osprey/MV17  /2/  MV17/PARSI حاصل دورگ گيري بين گندم رقم “اسپري” از كشور كانادا با كيفيت خوب نانوايي، رقم گندم پارسي از ايران و رقم مجاري MV17 مي باشد. گندم سالار داراي تيپ رشد بينابين دو منظوره براي كشت در هر دو شرايط آبياري نرمال و محدوديت آب معرفي شده است.

 • عمكرد بالا در اقليم های سرد و معتدل سرد در هر دو شرايط كم آب و آبیاری نرمال
 • دارای کشش گلوتن قوی با کیفیت نانوایی خوب
 • سازگاري با شرايط مختلف آب و هوايي
 • مقاوم به بيماري زنگ زرد
 • پاكوتاه مقاوم به خوابيدگي
 • بسيار پر پنجه و كود پذير

رنگ دانه آن سفيد و وزن هزار دانه ۴۲ تا ۴۸ گرم و داراي كيفيت نانوايي بسيار خوب با كشش گلوتن قوي مي‌باشد. این رقم مناسب کشت اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه و ديگر مناطق مشابه در اقليم هاي سرد و معتدل سرد کشور می‌باشد.
عملكرد دانه: در شرايط كم آبياري با يك نوبت آبياري پس از كاشت و دو نوبت آبياري سبك در بهار عملكرد آن بين ۷/۵ تا ۸/۳ تن دانه درهكتار متغير بوده و تا ۱۵ % برتري عملكرد نسبت به ا+-رقام شاهد داشته است. در استانهاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل در شرايط آبياري مرسوم در مزرعه كشاورزان ميانگين عملكرد بين ۸/۵ تا ۹/۵ تن دانه در هكتار گزارش شده اند.

گندم رقم جديد "پيام"

۰۲.

گندم رقم جديد “پيام”

رقم پيام حاصل دورگ يك لاين از كراسهاي گندم سبلان با ارقام خارجي مي باشد. اين رقم داراي تيپ رشد بينابين، متحمل به كم آبي و داراي عمكرد بالاتر از ارقام رايج اقليم سرد در شرايط محدوديت آب (يك تا دو نوبت آبياري در بهار) با بهره‌وري بالاي آب است.

 • مقاومت به بيماري زنگ زرد
 • مقاومت نسبی به بیماری زنگ سیاه
 • مقاومت نسبی به بيماري‌ زنگ قهوه‌اي
 • مناسب اراضي با محدوديت منابع آب
 • مناسب اقليم‌هاي سرد و معتدل سرد
 • كيفيت نانوايي بسيار خوب

رقم پيام مقاومت نسبي بسيار خوبي به هرسه بيماري هاي زنگ زرد، قهوه اي و سياه دارد.
عملكرد دانه: در شرايط كم آبياري با دو نوبت آبياري در بهار عملكرد آن بطور متوسط حدود ۷/۵ تن دانه در هكتار و تا ۱۰ % برتري عملكرد نسبت به ارقام شاهد دارد. در استانهاي آذربايجان شرقي و اردبيل در مزرعه كشاورزان در شرايط كم آبياري ميانگين عملكرد ۷/۵ تن و در آذربايجانغربي درپيرانشهر در شرايط آبياري مرسوم  ۸/۳ تن دانه در هكتار بوده است.

۰۳.

گندم رقم “آذران”

پايين بودن پتانسيل عملكرد دانه، ضعف كيفيت نانوايي، حساسيت به بيماري زنگ زرد و خوابيدگي در مناطق ديم اقليم معتدل سرد با بارندگي مناسب از مشكلات عمده ارقام گندم رايج در مناطق ديم استان‌هاي غرب كشور و مناطق مشابه مي‌باشد. 

این شرکت موفق به اصلاح و تولید ارقام و لاین های گندم پر پتانسیل و متحمل به بیماری زنگ زرد با کیفیت نانوایی خوب برای مناطق دیم اقلیم های سرد و سرد معتدل شده است. 

 • قابلیت کشت در اراضی دیم با بارندگی مناسب در اقلیم معتدل سردغرب کشور
 • داراي تيپ رشد بينابين مايل به نيمه بهاره
 • قابلیت کشت در شرایط یکبار آبیاری تکمیلی
 • نيمه مقاوم در برابر بيماري زنگ زرد
 • متحمل به تنش خشكي و كم آبي
 • داراي دانه درشت و سفيد رنگ
 • داراي کیفیت نانوایی خوب

رقم آذران با شجره (Heydari/Winter Synthetic No.53) حاصل از دورگ گندم رقم حيدري با يك لاين گندم سنتتيك (مصنوعي)  و متحمل به تنش خشكي و كم آبي است.
عملكرد دانه: عملكرد دانه رقم آذران در سال زراعي ۹۷-۱۳۹۶ در منطقه ديم كرمانشاه در قالب پروژه مشترك ايران-ايكاردا (مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي براي مناطق خشك جهان) برابر ۴۰۹۱ و ارقام گندم مرسوم بنامهاي سرداري، آذر ۲ و باران به ترتيب ۲۸۵۰، ۳۲۷۳ و ۳۱۸۲ كيلوگرم دانه در هكتار گزارش شده اند. در مناطق ديم استانهاي كردستان و كرمانشاه در سال زراعي ۹۸-۹۷ ميانگين عملكرد آن ۴۴۷۵ولي ميانگين گندم شاهد (رقم آذر2) برابر ۳۰۴۰ كيلو گرم دانه در هكتار بوده است.
در سال زراعي ۹۹-۹۸ در كرمانشاه با انچام آبياري محدود و با يكبار آبياري در بهار، ميانگين عملكرد ۶۸۰۰ كيلو گرم دانه در هكتار گزارش شده است. این رقم مناسب کشت دراراضي ديم اقليم معتدل سرد با بارندگي مناسب استان‌هاي غرب كشور (كرمانشاه، كردستان، لرستان، آذربايجان غربي) و ساير مناطق مشابه می‌باشد.

گندم رقم "فرشيد"

۰۴.

گندم رقم “فرشيد”

حاصل دورك لاينهاي مشتق از رقم سرداري با رقم مجاري MV17 است.
(MV17/4/ / OK82282//BOW/NKT/3/SARDARI-HD75)
اين رقم متحمل به كم آبي و داراي تيپ رشد بينابين، مقاوم به بيماري زنگ زرد و نيمه مقاوم تا نيمه حساس به بيماريهاي زنگ قهوه اي و سياه است. مقاوم به خوابيدگي و ريزش دانه ميباشد.

 • مناسب مناطق سرد خشك
 • مناسب مناطق با محدوديت اب
 • نيمه مقاوم به بيماري زنگ سياه
 • نيمه مقاوم به بيماري زنگ قهوه اي
 • مقاوم به خوابيدگي و ريزش دانه
 • دارای کیفیت نانوایی بسیار عالی

عملكرد دانه: با يكنوبت آبياري زمان كشت و دو نوبت آبياري در بهار متوسط عملكرد آن تا ۸ تن دانه در هكتار و بين ۵ تا ۱۰ % برتري نسبت به رقم شاهد اقليم سرد دارد. در سال زراعي ۹۹-۱۳۹۸ در شرايط كشت دير در استانهاي آذربايجان غربي و اردبيل عملكرد آن در مزرعه كشاورزان به ترتيب ۸۷۰۰ و ۸۵۰۰ كيلو گرم دانه در هكتاربوده است. در آذربايجانشرقي در منطقه بستان اباد در كشت تاخيري با انجام آبياري به اندازه نصف آبياري مرسوم، متوسط عملكرد دانه ۶۰۰۰ كيلوگرم در هكتار بوده است. 

۰۵. انتخاب ارقام گندم از بين ارقام شركتهاي خارجي که براي ثبت و تجاري سازي معرفي شده اند:

از بين چندين لاين و رقم پيشرفته خارجي تعداد سه رقم گندم بنامهاي “آپليكو”، “آرتكو” و “آناپورنا” اصلاح شده توسط كنسرسيوم ليما گرين (Lima Grain) پس از چهار سال ارزيابي توسط اين شركت، انتخاب شده اند و با صاحب امتيازي تكثير و توليد بذر توسط شركت “آرمان سبز” در پاييز سال 1399 از موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نخال تقاضاي ثبت و تجاريسازي شده اند.

اين ارقام مناسب براي هر دو شرايط آبياري مرسوم و كم آبي با مقاومت خوب به تنشهاي محيطي زنده و غير زنده، باكيفيت نانوايي بسيار خوب و با سازگاري وسيع به مناطق شمالغرب (اراضي آبريز حوزه درياچه اروميه) و ديگر مناطق مشابه اقليم سرد كشور ميباشند. عملكرد ارقام “آپليكو” و “آرتكو” در شرايط كشت تاخيري در سال زراعي 99-1398 در مزرعه كشاورز در اردبيل به ترتيب 10500 و 9500 كيلو گرم دانه در هكتار بوده اند. در شرايط آبياري محدود با انجام يك نوبت آبياري زمان كاشت و دو نوبت آبياري در بهار در طول سه سال زراعي عملكرد ارقام “آپليكو”، “آرتكو” و “آناپورنا” به ترتيب 8364، 8261 و 7839كيلوگرم دانه در هكتار و برتري عملكرد آنها نسبت به رقم شاهد “پيشگام” به ترتيب 26 %، 24 % و 18 % بوده اند.

۰۶. لاينهاي جديد و پيشرفته گندم كانديد براي شرايط كم آبي و ديم:

دو رقم لاين جديد پر محصول تر از ارقام موجود براي شرايط كم آبي اقليم سرد و دو لاين پيشرفته با خصوصيات برتر از ارقام مرسوم براي شرايط ديم اقليمهاي سرد و خشم مناطق ديم كانديد شذه اند كه در مرحله نهايي بررسي قرار دارند.