محصولات ما

محصولات شرکت:

تغییرات اقلیمی و تشدید مشکل بحران آب عامل محدود کننده تولید در زراعت آبی گندم می‌باشد. اکثر ارقام اصلاح شده دارای نیاز آبی بالا می‌باشند. لذا ایجاد ارقام گندم با بهره‌وری بالای آب و عملکرد بالا مد نظر کار اصلاحی در این شرکت است.
در این  راستا سه رقم گندم نان  برای شرایط کم آبی و دیم ثبت و تجاریسازی شده اند. یک رقم در پروسه نهایی ثبت قرار داشته و سه رقم دیگر نیز در پاییز سالجاری برای ثبت و تجاریسازی به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بشرح زیر معرفی شده اند:

۰۱.

گندم رقم جدید "سالار"

این رقم با  شجره 
 Osprey/MV17  /۲/  MV17/PARSI حاصل دورگ گیری بین گندم رقم “اسپری” از کشور کانادا با کیفیت خوب نانوایی، رقم گندم پارسی از ایران و رقم مجاری MV17 می باشد. گندم سالار دارای تیپ رشد بینابین دو منظوره برای کشت در هر دو شرایط آبیاری نرمال و محدودیت آب معرفی شده است.

رنگ دانه آن سفید و وزن هزار دانه ۴۲ تا ۴۸ گرم و دارای کیفیت نانوایی بسیار خوب با کشش گلوتن قوی می‌باشد. این رقم مناسب کشت اراضی آبریز حوزه دریاچه ارومیه و دیگر مناطق مشابه در اقلیم های سرد و معتدل سرد کشور می‌باشد.
عملکرد دانه: در شرایط کم آبیاری با یک نوبت آبیاری پس از کاشت و دو نوبت آبیاری سبک در بهار عملکرد آن بین ۷/۵ تا ۸/۳ تن دانه درهکتار متغیر بوده و تا ۱۵ % برتری عملکرد نسبت به ا+-رقام شاهد داشته است. در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در شرایط آبیاری مرسوم در مزرعه کشاورزان میانگین عملکرد بین ۸/۵ تا ۹/۵ تن دانه در هکتار گزارش شده اند.

۰۲.

گندم رقم جدید "پیام"

رقم پیام حاصل دورگ یک لاین از کراسهای گندم سبلان با ارقام خارجی می باشد. این رقم دارای تیپ رشد بینابین، متحمل به کم آبی و دارای عمکرد بالاتر از ارقام رایج اقلیم سرد در شرایط محدودیت آب (یک تا دو نوبت آبیاری در بهار) با بهره‌وری بالای آب است.

رقم پیام مقاومت نسبی بسیار خوبی به هرسه بیماری های زنگ زرد، قهوه ای و سیاه دارد.
عملکرد دانه: در شرایط کم آبیاری با دو نوبت آبیاری در بهار عملکرد آن بطور متوسط حدود ۷/۵ تن دانه در هکتار و تا ۱۰ % برتری عملکرد نسبت به ارقام شاهد دارد. در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل در مزرعه کشاورزان در شرایط کم آبیاری میانگین عملکرد ۷/۵ تن و در آذربایجانغربی درپیرانشهر در شرایط آبیاری مرسوم  ۸/۳ تن دانه در هکتار بوده است.

۰۳.

گندم رقم "آذران"

پایین بودن پتانسیل عملکرد دانه، ضعف کیفیت نانوایی، حساسیت به بیماری زنگ زرد و خوابیدگی در مناطق دیم اقلیم معتدل سرد با بارندگی مناسب از مشکلات عمده ارقام گندم رایج در مناطق دیم استان‌های غرب کشور و مناطق مشابه می‌باشد. 

این شرکت موفق به اصلاح و تولید ارقام و لاین های گندم پر پتانسیل و متحمل به بیماری زنگ زرد با کیفیت نانوایی خوب برای مناطق دیم اقلیم های سرد و سرد معتدل شده است. 

رقم آذران با شجره (Heydari/Winter Synthetic No.53) حاصل از دورگ گندم رقم حیدری با یک لاین گندم سنتتیک (مصنوعی)  و متحمل به تنش خشکی و کم آبی است.
عملکرد دانه: عملکرد دانه رقم آذران در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ در منطقه دیم کرمانشاه در قالب پروژه مشترک ایران-ایکاردا (مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی برای مناطق خشک جهان) برابر ۴۰۹۱ و ارقام گندم مرسوم بنامهای سرداری، آذر ۲ و باران به ترتیب ۲۸۵۰، ۳۲۷۳ و ۳۱۸۲ کیلوگرم دانه در هکتار گزارش شده اند. در مناطق دیم استانهای کردستان و کرمانشاه در سال زراعی ۹۸-۹۷ میانگین عملکرد آن ۴۴۷۵ولی میانگین گندم شاهد (رقم آذر۲) برابر ۳۰۴۰ کیلو گرم دانه در هکتار بوده است.
در سال زراعی ۹۹-۹۸ در کرمانشاه با انچام آبیاری محدود و با یکبار آبیاری در بهار، میانگین عملکرد ۶۸۰۰ کیلو گرم دانه در هکتار گزارش شده است. این رقم مناسب کشت دراراضی دیم اقلیم معتدل سرد با بارندگی مناسب استان‌های غرب کشور (کرمانشاه، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی) و سایر مناطق مشابه می‌باشد.

۰۴.

گندم رقم "فرشید"

حاصل دورک لاینهای مشتق از رقم سرداری با رقم مجاری MV17 است.
(MV17/4/ / OK82282//BOW/NKT/3/SARDARI-HD75)
این رقم متحمل به کم آبی و دارای تیپ رشد بینابین، مقاوم به بیماری زنگ زرد و نیمه مقاوم تا نیمه حساس به بیماریهای زنگ قهوه ای و سیاه است. مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه میباشد.

عملکرد دانه: با یکنوبت آبیاری زمان کشت و دو نوبت آبیاری در بهار متوسط عملکرد آن تا ۸ تن دانه در هکتار و بین ۵ تا ۱۰ % برتری نسبت به رقم شاهد اقلیم سرد دارد. در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ در شرایط کشت دیر در استانهای آذربایجان غربی و اردبیل عملکرد آن در مزرعه کشاورزان به ترتیب ۸۷۰۰ و ۸۵۰۰ کیلو گرم دانه در هکتاربوده است. در آذربایجانشرقی در منطقه بستان اباد در کشت تاخیری با انجام آبیاری به اندازه نصف آبیاری مرسوم، متوسط عملکرد دانه ۶۰۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. 

۰۵. انتخاب ارقام گندم از بین ارقام شرکتهای خارجی که برای ثبت و تجاری سازی معرفی شده اند:

از بین چندین لاین و رقم پیشرفته خارجی تعداد سه رقم گندم بنامهای “آپلیکو”، “آرتکو” و “آناپورنا” اصلاح شده توسط کنسرسیوم لیما گرین (Lima Grain) پس از چهار سال ارزیابی توسط این شرکت، انتخاب شده اند و با صاحب امتیازی تکثیر و تولید بذر توسط شرکت “آرمان سبز” در پاییز سال ۱۳۹۹ از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نخال تقاضای ثبت و تجاریسازی شده اند.

این ارقام مناسب برای هر دو شرایط آبیاری مرسوم و کم آبی با مقاومت خوب به تنشهای محیطی زنده و غیر زنده، باکیفیت نانوایی بسیار خوب و با سازگاری وسیع به مناطق شمالغرب (اراضی آبریز حوزه دریاچه ارومیه) و دیگر مناطق مشابه اقلیم سرد کشور میباشند. عملکرد ارقام “آپلیکو” و “آرتکو” در شرایط کشت تاخیری در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ در مزرعه کشاورز در اردبیل به ترتیب ۱۰۵۰۰ و ۹۵۰۰ کیلو گرم دانه در هکتار بوده اند. در شرایط آبیاری محدود با انجام یک نوبت آبیاری زمان کاشت و دو نوبت آبیاری در بهار در طول سه سال زراعی عملکرد ارقام “آپلیکو”، “آرتکو” و “آناپورنا” به ترتیب ۸۳۶۴، ۸۲۶۱ و ۷۸۳۹کیلوگرم دانه در هکتار و برتری عملکرد آنها نسبت به رقم شاهد “پیشگام” به ترتیب ۲۶ %، ۲۴ % و ۱۸ % بوده اند.

۰۶. لاینهای جدید و پیشرفته گندم کاندید برای شرایط کم آبی و دیم:

دو رقم لاین جدید پر محصول تر از ارقام موجود برای شرایط کم آبی اقلیم سرد و دو لاین پیشرفته با خصوصیات برتر از ارقام مرسوم برای شرایط دیم اقلیمهای سرد و خشم مناطق دیم کاندید شذه اند که در مرحله نهایی بررسی قرار دارند.