اولین بوت کمپ آموزشی تخصصی کوچینک ملکی در ایران

بوت کمپ آموزشی تخصصی کوچینگ ملکی با مهندس طهماسب کریمی، بیزینس کوچ حرفه‌ای و بین المللی

 بنیانگذار کوچینگ ملکی در ایران