بوت کمپ 2 روزه بیزینس کوچینگ املاک و صنعت ساختمان

2 روز بوت کمپ تخصصی بیزینس کوچینگ املاک و صنعت ساختمان تاریخ : 9 و…